Gıda İşletme Sertifika Programı

Gıda İşletme Programı, gıda sektörünün yönetim kadrolarında ilerlemek isteyen mühendis ve mühendis adayları ile gıda sektöründe iş kurmak isteyen girişimciler için özel olarak tasarlanmış, Türkiye gıda sektörünün sürdürülebilirlik, sağlık ve ekonomik hedefleri doğrultusunda sektörün dinamik yapısına yön verecek yöneticiler ve karar vericiler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır.

Program 24 saatlik 7 modülden oluşmaktadır. Program süresi toplam 168 saattir.

Program, 20 Nisan 2019 tarihinde başlayacak, ilk 3 modül 20 Nisan – 23 Haziran 2019, son 4 modül ise 21 Eylül – 8 Aralık 2019 tarihleri arasında tamamlanacaktır. Dersler Cumartesi-Pazar günleri, 10.00-17.00 arasında yapılacaktır.

Gıda-İşletme
  • Modül 1: Gıda Sektöründe Modern Yönetim Perspektifleri (24 saat)

Gıda firmalarının yöneticileri her sektörde olduğu gibi organizasyonlarını başarıya taşımak için bir takım işletme ve liderlik özellikleri ile donatılmalıdır. Kişisel, kişilerarası iletişim, grup ve özel iletişim özellikleri bugünün yoğun iş dünyasında başarının anahtarlarıdır. Bu ders öğrencilerin gıda sektörü özelinde bu yetkinlikleri kazanması, pratikte analizi ve uygulayarak konuyu özümsemesine olanak sağlamaktadır. Dersin odak noktası temel işletme (a) planlama, organizasyon, liderlik, yönetme ve kontrol etme gibi fonksiyonlarını; Kritik Yönetim Becerilerinden (b) karar verme, liderlik, iletişim gibi özelliklerini; ve (c) özel konulardan etik, sosyal sorumluluk, teori ve pratikte yönetim organizasyonunu şekillendiren dışsal sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerin gıda ve yiyecek-içecek sektörü perspektifinden nasıl analiz edilmesi gerektiği üzerine kurulmuştur.

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Orçun TÜREGÜN

  • Modül 2: Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri (24 saat)

İşletmelerin sinir sistemi görevini ifa eden muhasebe, uygulamaları açısından günümüzde sadece muhasebe departmanlarıyla sınırlı kalmamıştır. İşletmenin tüm alanlarındaki bölüm yöneticilerinin bütçe hazırlayabilmeleri, sermaye yatırımı için iş hacimlerini geliştirebilmeleri ve kar hedeflerine ulaşılması için maliyet kontrolünü kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu ders, muhasebeyi işletmenin tüm fonksiyonlarına entegre etmeyi ve muhasebe fonksiyonunu kullanarak kurumsal performansı en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Ders ağırlıklı olarak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları üzerinden işlenecektir.

Eğitmen: Doç. Dr. Can Tansel KAYA

  • Modül 3: Küresel Dünyada Pazarlama (24 saat)  

Hızla küreselleşen dünyada tüm ticari işletmeler uluslararası arenaya çıkmanın önemini anladılar. Önce “uluslararası” sonra da “küresel” Pazarlama kavramları geleneksel “iç pazar” kavramını değiştiren ve geliştiren tüm yeni ve farklı uygulamaları içeriyor. Uluslararası ticaretin dinamik yapısı, bu yapının getirdiği yeni pazar oluşumları, bölgesel pazarlar, dünyanın hızla gelişen yeni pazarları, bu farklılaşmanın tarih, coğrafya, kültür, hukuk ve politik açılardan değerlendirilmesi, küresel iletişim ve pazarlık stratejileri bu ders içeriğinde yer alıyor.

Eğitmen: Doç. Dr. Yusuf Can ERDEM

  • Modül 4: İnsan Kaynakları Yönetimi (24 saat) 

İnsan kaynakları yönetimi kavramının tarihsel gelişimi, amacı, temel işlevleri ve insan kaynakları bilgi sistemlerinin bilgisi ile insan kaynaklarına ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.

Eğitmen: Doç. Dr. Özlem KUNDAY

  • Modül 5: Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme (24 saat)

Bu dersin amacı, öğrencilere kamusal, kar amacı gütmeyen ve kar amaçlı kuruluşlarda kullanılan temel bütçe türlerini oluşturma, yürütme ve analiz etme yetkinliklerini kazandırmaktır.

Eğitmen: Doç. Dr. Can Tansel KAYA

  • Modül 6: Gıda ve İçecek Sektörü için Girişimcilik Ekosistemi (24 saat)

Dersin amacı girişimcilik ekosistemi hakkındaki önemli kavramlar ve uygulamalar hakkında genel bir bilgi sunmaktır. İş fikri oluşturma sürecinden başlayarak iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci, yönetilmesi ve muhtemel satışı da ele alınacak konular arasındandır. Ders kapsamında sınıf içi tartışmalar, misafir konuşmacılar, vaka çalışmaları, fizibilite raporu oluşturulması ve iş planı hazırlama çalışmaları yer almaktadır.

Eğitmen: Doç. Dr. Özlem KUNDAY

  • Modül 7: Stratejik Yönetim ve Liderlik (24 saat)         

Çağımızda küreselleşme ve değişim olgusu, elektronik ticaret ve internet kullanımının yaygınlaşması gıda şirketlerinin stratejik yönetimi üzerinde oldukça önemli etkilere sebep olmaktadır. Bu nedenle, işletmeler zorlu, rekabetçi, yenilikçi ve hızla değişen organizasyon içi ve dışı koşullarda yaşamak zorunda kalmaktadır. Gıda sektörünün içinde bulunduğu bu değişimi yönetmek ise tesadüfi uygulamalar ile değil, stratejik bir yaklaşım ile ile mümkün olabilir. Stratejiyi bilen, stratejik düşünen ve geleceği görebilen gıda yöneticileri, değişimi de görecek ve yönetecektir. Bu süreçte, gıda sektöründe stratejik yönetim ve stratejik liderlik olgusunun önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Gıda sektöründeki firmaların stratejilerinin incelenmesi, stratejik yönetim ve süreçleri ile stratejik liderlik uygulamalarının, modern yaklaşımlar ve vaka analizleri ile ele alarak gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmak bu dersin temel amacıdır.

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Orçun TÜREGÜN

  • Program kapsamında tüm dersler, gıda sektörü uygulamaları çerçevesinde, sektör temsilcilerinin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecektir.
  • Programı tamamlayan katılımcılara “Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Gıda İşletme Programı Sertifikası” verilecektir.

Program ücreti: KDV dahil 2000 TL.

İSTEK Vakfı Okulları çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: 0216 578 07 12 – 0216 578 07 09 – 0216 578 16 51 – 0216 578 08 32

http://sem.yeditepe.edu.tr/

 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

http://fde.yeditepe.edu.tr/