Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Akademik İngilizce I (AFE 131)


Okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri.

Akademik İngilizce II (AFE 132)


İngilizce tartışma, uzun metinleri okuyup anlama, satır aralarını okuyabilme, eleştirel yorum yapabilme, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda dili rahat kullanma, karmaşık konularda detaylı bilgi veren metinler oluşturabilme.

Genel Kimya I (CHEM 111)


Kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı; Elementler arasındaki periyodik ilişkiler; Kimyasal bağlar; Bileşikler; Kimyasal reaksiyonlarda kütlesel ilişkiler; Gazlar; Termokimya ve termodinamiğin kuralları

Genel Kimya II (CHEM 112)


Sulu çözelti tepkimeleri; Moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar; Çözeltilerin fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal Denge; Asitler ve Bazlar; Asit-baz dengesi ve çözünürlük dengesi; Atmosfer kimyası

Genel Kimya Laboratuvarı (CHEM 113)


Kimyasal temellerin gözden geçirilmesi; Güvenlik kuralları; Kimyasal ekipmanlar ve cam eşyalar; Çözelti hazırlama; Çözünürlüğe etki eden faktörler; Çözünürlük kuralları ve çökme; Sulu çözeltilerde tepkimeler; Kimyasal kinetik; Kimyasal denge; Çözeltilerin asitliği; Hacimsel analiz

Mühendisler için Ekonomi (ECON 294)


Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda ders iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.

Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş (ES 117)


MATLAB ® ‘a giriş ve MATLAB® ile programlama. Algoritma geliştirme. Dizi, karar ve tekrar yapıları. Çizim, temel dosya işlemleri. Mühendislikte uygulamalar.

Gıda Mühendisliğine Giriş (FDE 101)


Gıda Mühendisliğine giriş ve temel kavramlar Gıda tanımı, besin öğeleri, beslenme Gıda üretiminde temel işlemler Gıda Mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği Gıda bilimi ve teknolojisi alanında yeni eğilimler  

Gıda Kimyası (FDE 201)


Gıda bileşenleri, su, makro besin ögeleri: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler; mikro besin ögeleri: mineraller ve vitaminler; gıdalarda besin ögeleri dışında bulunan kimyasallar: aroma ve renk maddeleri, kontaminantlar.

Gıda Mühendisleri için Mikrobiyolojiye Giriş (FDE 203)


Mikrobiyoloji biliminin tarihçesi ve gelişimi, mikroorganizmaların bilime ve teknolojiye olan etkileri, prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların özellikle bakteri ve virüslerin önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması, evrimi, sitolojisi, genetiği, fizyoloji ve  ekolojisi, mikroorganizmaların laboratuvar ortamında izolasyonu, kültür edilmesi ve tanımlanması. Mikroorganizmaların gıda sistemlerinde ve insanlarda hastalık yapma etkileşimleri, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler. Bu konularda laboratuvar çalışmaları

Gıda Mikrobiyolojisi (FDE 206)


Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar, gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi

Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri (FDE 211)


Gıda Mühendisliği uygulamaları için genel kütle ve enerji denklemlerinin incelenmesi, zamana bağlı ve bağımsız tek ve çoklu birim işlemleri için kütle ve enerji denklik hesaplamalarına uygulanması. Akış şeması hesaplamaları, kütle ve enerji denkliklerinin bir yazılım paketi kullanılarak eşzamanlı çözümü.

Gıda Analizi Laboratuvarı (FDE 226)


Genel lab kuralları, lab güvenliği, lab hesaplamaları, analitik veri değerlendirmesi: doğruluk ve kesinlik, gıda analiz yöntemleri ve uygulamaları: nem ve toplam kuru madde tayini, kül tayini, standard solüsyonlar ve titrasyon asitliği, vitamin tayini: vitamin C tayini, mineral tayini: tuz tayini, karbonhidrat tayini, protein tayini, yağ tayini.

Akışkanlar Mekaniği (FDE 234)


Temel kavramlar, akışkanların özellikleri, basınç ve akışkan statiği, kütle, Bernoulli ve enerji denklemleri, boru akışı, diferansiyel akış analizi. Lab uygulamaları: viskozite ölçümü, Bernoulli deneyi, Reynolds deneyi, borularda enerji kayıpları

Isı ve Kütle Transferi (FDE 333)


Isı ve kütle transferi, temel kavramlar, ısı transfer çeşitleri: iletim, taşınım, ışınım, iletim: temel prensipler ve denklemler, zamana bağlı ve bağımsız ısı iletimi, taşınım: temel prensipler ve denklemler, doğal ve zorlanmış taşınım, ışınım: temel ışınım prensipleri, ışınım ısı transferi, kütle transferi: temel prensipler, kütle difüzyonu ve konvektif kütle transferi

Gıda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (FDE 335)


Polimer tanımı ve çeşitleri. Moleküler ağırlık hesaplamaları. Polimerizasyon derecesi. Camsı geçiş sıcaklığı. Gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri. Yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Akışkan sistemlerin mekanik özellikleri ve reolojisi. Gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar. Gıda ambalajında kullanılan polimerler ve özellikleri. Biyopolimerlerin enkapsülasyon teknolojisi ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerdeki kullanımı

Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I (FDE 341)


Gıda mühendisliğinde temel işlemler. Temel işlemlerin sınıflandırılması. Hammadde işleme. Boyut küçültme. Ayırma.

Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler II (FDE 342)


Gıda mühendisliğinde temel işlemler. Isıl işlemler. Isının uzaklaştırılması işlemleri. Modern işlemler.

Gıda Teknolojisi (FDE 344)


Temel gıda ürün gruplarının işleme teknolojileri: tahıl-fırıncılık ürünleri, meyve-sebze ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, yağlar, et-süt ürünleri, çikolata, proses kontrole giriş

Gıda Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü (FDE 345)


İstatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Uygulamalı Kinetik (FDE 348)


Reaksiyon hızı. Biyolojik reaksiyonların kinetiği. Gıda sistemlerindeki uygulamaları. Enzimatik reaksiyonların kinetiği. Hücre kültürlerinde, biyokütle oluşumunun, substrat tüketiminin ve ürün oluşumunun kinetiği. Fermentör dizaynı ve analizi. Gıdalarda ısıl işlemin biyolojik ve kimyasal reaksiyonlara etkisi.

Yaz Stajı (FDE 400)


En az 20 işgünü süreli zorunlu yaz stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Gıda Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri (FDE 445)


Sanayide uygulanan “Kalite”, “güvenlik” ve “yönetim sistemi” kavramlarının açıklanması, birincil gıda üretiminde uygulanan GLOBALGAP (iyi tarım uygulamaları) sistemi, ikincil üretimde ön gereksinim programları: GHP, GMP; HACCP; ISO9000, ISO22000,ISO14000, ISO17025, OHSAS18000, SA8000; Gıda üretiminde Risk analizi

Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı (FDE 465)


Proses ve tesis tasarımına giriş. Proses tasarımına giriş: mühendisin rolü, mühendislik tasarımı. Projenin geliştirilmesi: projenin gelişimi, proses tasarımı, ön tesis tasarımı / proseslerin teknik analizi. Proses akış diyagramları: akış diyagramlarının yapısı, madde ve enerji denklikleri, proses cihazlarının tasarımı: cihaz boyutlandırma ve seçimi, malzeme seçimi, maliyet kestirimi; yer değerlendirmeleri: yer seçimi, tesis  yerleşimi, tesis çevre etkisi analizi, güvenlik ve sağlık etkenleri. […]

Mühendislik Projesi (FDE 492)


Bir öğretim üyesi danışmanlığında ürün veya proses tasarımı içeren bir tasarım projesi veya deneysel tasarım ve uygulama veya modelleme çalışması, veya gıda endüstrisi veya tüketici sorunlarını/ihtiyaçlarını/bakış açısını değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları veya sektör/ürün/sistem analizi içeren bir araştırma projesi geliştirmek ve yürütmek, sonuçlarını analiz ederek, yorumlamak, raporlamak ve sunmak *FDE 465 (yankoşul)

Biyotermodinamik (GBE 321)


Termodinamiğin temel kavramlarını gıda endüstrisi ve biyoteknoloji uygulamaları ile öğretmek

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HTR 301)


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (HTR 302)


HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler.

Uygarlık Tarihi (HUM 103)


Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hint ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni […]

Kalkülüs I (MATH 131)


Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türevler. Türevleme kuralları. Türevlerin uygulamaları; uç değerler, fonksiyonların grafiklerini kabaca çizme. Belirli integraller, kalkülüsün temel teoremi. İntegralleme metodları, düzlemdeki bölgelerin alanları.

Kalkülüs II (MATH 132)


İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları. Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı integraller.

Diferansiyel Denklemler (MATH 241)


Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme). Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.

Fizik I (PHYS 101)


Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.

Fizik II (PHYS 102)


Elektriksel Yük, Elektriksel Alan, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kapasitans, Elektrik Akımı ve Direnç, Devreler, Manyetik Alanlar, Akımdan dolayı Oluşan Manyetik Alanlar, Kuvvetler, Endüksiyon, Maddenin Manyetizması, Maxwell Denklemleri

İstatistik (STAT 410)


Temel istatistiksel kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken temel bilgiler; merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri; olasılık kuramı; temel istatistiksel dağılımlar ve indeksler.

Türk Dili I (TKL 201)


Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar

Türk Dili II (TKL 202)


Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Seçmeli Dersler

Gıda Biyokimyası (FDE 319)


Ham ve işlenmiş gıdaların biyokimyasal özellikleri ve bu özelliklerdeki değişimler. Ette postmortem fazda gerçekleşen biyokimyasal değişiklikler, hasat sonrası meyve ve sebze fizyolojisi; esmerleşme reaksiyonları, mayalama, fırında pişirme ve fermentasyon işlemlerinin gıdaların özellikleri üzerine etkileri; gıda bozulmalarının biyokimyası ve gıda kalitesi üzerine etkileri.

Gıda Katkı Maddeleri (FDE 346)


Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmaları, toksikolojik değerlendirmelerde kullanılan temel esaslar, çeşitli katkı maddeleri gruplarının fonksiyonel özellikleri, seçilmiş katkı maddesi içeren endüstriyel gıda ürünlerinin ve patentlerinin incelenmesi

Gıda Üretiminde Enzimler (FDE 347)


Enzimlerin sınıflandırılması. Enzimatik reaksiyonların mekanizması. Enzimatik aktiviteyi etkileyen faktörler. Proteinlerin, karbonhidratların, yağların enzimatik modifikasyonu. Çeşitli gıda ürünlerinde enzimlerin kullanımı. Enzimlerin üretilmesi ve immobilizasyonu. Tüketicilerin enzimatik olarak modifiye edilmiş gıdalara yaklaşımı.  

Fonksiyonel Gıdalar (FDE 384)


Fonksiyonel gıdaların tanımlanması ve sınıflandırılması. Belli başlı fonksiyonel gıda ingrediyenleri: Antioksidanlar, fenolik bileşikler, peptitler, diyet lifi, probiyotikler ve prebiyotikler, omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri. Doğal ve zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar. Fonskiyonel gıdaların üretim teknikleri. Sağlık üzerine etkileri bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Hedef tüketici grubu bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Yasal düzenlemeler. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara bakışı.

Gıda Biyoteknolojisi (FDE 421)


Geleneksel ve modern biyoteknolojik yöntemler kullanarak gıda üretim miktarı, besin değeri, güvenliği ve tat gelişiminin artırılması, rekombinant mikrobiyel ve bitki hücrelerinin geliştirilmesi, klonlama, genetik, protein ve metabolik mühendislik, genomiks, proteomiks, PZR, Gerçek-Zamanlı PZR, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tayini ve GDO ile ilgili düzenlemeler, endüstriyel uygulamalar.

Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler (FDE 423)


Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Ürün Geliştirme ve Tasarlama (FDE 425)


Fikir üretme. Ürün geliştirme. Paketleme. Kalite kontrol. HACCP. Ürün pazarlama. Prototip geliştirme.

Gıda Proteinleri (FDE 426)


Proteinlerin yapıları ve sınıflandırmaları. Protein izolasyon ve saflaştırma teknikleri, protein analizleri. Proteinlerin besin değeri. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri ve gıda ürünlerindeki uygulamaları.

Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme (FDE 431)


Matematiksel modellemenin temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar (FDE 444)


Gıda Mühendisliği, Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda analizleri, analitik teknikler, enstrümental analiz yöntemleri,Spektroskopik teknikler; UV-vis, floresans, atomik, infrared ve nüklear manyetik rezonans, kromatografik teknikler; kolon, iyon değiştirme, izoelektriki Sıvı kromatografisi, HPLC, GC, GC-MS