Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Genel Kimya I (CHEM 111)


Kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı; Elementler arasındaki periyodik ilişkiler; Kimyasal bağlar; Bileşikler; Kimyasal reaksiyonlarda kütlesel ilişkiler; Gazlar; Termokimya ve termodinamiğin kuralları

Genel Kimya II (CHEM 112)


Sulu çözelti tepkimeleri; Moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar; Çözeltilerin fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal Denge; Asitler ve Bazlar; Asit-baz dengesi ve çözünürlük dengesi; Atmosfer kimyası

Sunum Teknikleri (COMM 111)


Bu dersin amacı akademik veya profesyonel amaçlı sunum tekniklerinin incelenmesi ve gerekli sunum yeteneklerinin kazanılmasıdır. Bu amaçla topluluk önünde İngilizce konuşma ve belli bir konuyu bir bütün içinde sunmak için gerekli görsel ve dijital beceriler, İngilizce konuşma teknikleri ve doğru beden dilinin kullanılması dersin amaçları arasındadır.

Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş (ES 117)


MATLAB ® ‘a giriş ve MATLAB® ile programlama. Algoritma geliştirme. Dizi, karar ve tekrar yapıları. Çizim, temel dosya işlemleri. Mühendislikte uygulamalar.

Biyolojik Bilimlerin Temelleri (ES 252)


Biyolojik olayların, moleküler, atomik ve atom parçacığı düzeyinde incelenmesi: Rasgele adım kavramı, sürtünme, difüzyon teorisi, bioyolojik sistemlerde difüzyon. Düşük Reynolds-sayısı şartlarında olan fiziksel olaylar, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon ile ısı iletimi; Entropi, sıcaklık ölçüsü, and serbest enerji ve entropik kuvvet etkileri: Ozmotik basınç ve ozmotik sistemler için ideal gaz kanunu, ozmotik akış, elektrostatik etkileşim, kimyasal potansiyel ve hücre yapısının oluşumu: […]

Gıda Mühendisliğine Giriş (FDE 101)


Gıda Mühendisliğine giriş ve temel kavramlar Gıda tanımı, besin öğeleri, beslenme Gıda üretiminde temel işlemler Gıda Mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği Gıda bilimi ve teknolojisi alanında yeni eğilimler  

Gıda Kimyası (FDE 201)


Gıda bileşenleri, su, makro besin ögeleri: karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler; mikro besin ögeleri: mineraller ve vitaminler; gıdalarda besin ögeleri dışında bulunan kimyasallar: aroma ve renk maddeleri, kontaminantlar.

Gıda Mühendisleri için Mikrobiyolojiye Giriş (FDE 203)


Mikrobiyoloji biliminin tarihçesi ve gelişimi, mikroorganizmaların bilime ve teknolojiye olan etkileri, prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların özellikle bakteri ve virüslerin önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması, evrimi, sitolojisi, genetiği, fizyoloji ve  ekolojisi, mikroorganizmaların laboratuvar ortamında izolasyonu, kültür edilmesi ve tanımlanması. Mikroorganizmaların gıda sistemlerinde ve insanlarda hastalık yapma etkileşimleri, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler. Bu konularda laboratuvar çalışmaları FDE 203 Ders Tanıtım Formu 2019

Gıda Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi (FDE 204)


İnsan sağlığına zararlı, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin bilimsel olarak değerlendirilmeleri. Gıdanın güvenliğini tehlikeye sokacak kimyasal ve biyolojik risklerin belirlenmesi. Risk Analizi: Risk Değerlendirmesi, Risk Yönetimi ve Risk İletişimi

Bilimsel Araştırmanın Temelleri (FDE 205)


Ders kapsamında, öğrencilerin akademik ve teknik rapor yazma ve düzenleme, akademik ve teknik makaleleri etkin bir şekilde sunma konusunda yetkinlik kazanmaları beklenir. Literatür taraması, araştırmaları için eleştirel düşünmeyi gerçekleştirmede gereken planlama ve yönetim becerilerini kazanma, zaman yönetimi, bilimsel araştırma sürecinde sorulması gereken soruları, cevapların bulunmasına dair nitel ve nicel yaklaşımların neler olduğunu ve nasıl kullanacağını öğretmeyi amaçlar.

Gıda Mikrobiyolojisi (FDE 206)


Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar, gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuvar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi FDE 206 Ders Tanıtım Formu 2019

Gıda Analizi Laboratuvarı (FDE 226)


Genel lab kuralları, lab güvenliği, lab hesaplamaları, analitik veri değerlendirmesi: doğruluk ve kesinlik, gıda analiz yöntemleri ve uygulamaları: nem ve toplam kuru madde tayini, kül tayini, standard solüsyonlar ve titrasyon asitliği, vitamin tayini: vitamin C tayini, mineral tayini: tuz tayini, karbonhidrat tayini, protein tayini, yağ tayini.

Gıda Proses Mühendisliği 1 (FDE 254)


Mühendislik hesaplamalarına giriş. Proses parametreleri. Denklik ve proses temelleri. Kütle denklikleri. Enerji denklikleri. Akışkanların özellikleri. Viskozite. Akışkanlar mekaniğinde kütle ve enerji denklikleri. Boru akışı. Diferansiyel akış analizi. Lab uygulamaları: Viskozite ölçümü, Bernoulli deneyi, Reynolds deneyi, borularda enerji kayıpları

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri (FDE 317)


Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda sistemleri kavramı ve çerçevesi, iklim değişimi ve gıda sistemi, eko-etiketleme, gıda sistemi sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi, gıda sistemi aşamalarında sürdürülebilirlik.

Gıda Formülasyon Mühendisliği (FDE 337)


Formülasyon mühendisliği kavramı. Gıda polimerlerinin tanımı ve çeşitleri. Moleküler ağırlık hesaplamaları. Camsı geçiş sıcaklığı. Gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri. Yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Reoloji ve tekstür analizinin temel kavramları. Gıda formülasyonlarının reolojik ve tekstürel tasarımı. Gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar. Duyusal algı. Gıda bileşenlerinin sindirim sisteminde kontrollü ve hedefli salımı […]

Gıda Teknolojisi (FDE 344)


Bu ders gıda mühendisliğinde uygulanan hammadde hazırlama, boyut küçültme, karıştırma, emülsifikasyon, ayırma, ekstraksiyon, kristalizasyon temel işlemlerini ve hububat, et, süt, meyve- sebze, yağ işleme, alkollü-alkolsüz içecekler ve çikolata-şekerleme teknolojilerini içermektedir.

Gıda Reaksiyonlarının Kinetiği ve Raf Ömrü (FDE 350)


Reaksiyon hızı. Gıda reaksiyonlarının kinetiği. Gıda sistemlerindeki uygulamaları. Enzimatik reaksiyonların kinetiği. Hücre kültürlerinde, biyokütle oluşumunun, substrat tüketiminin ve ürün oluşumunun kinetiği. Fermentör dizaynı ve analizi. Gıdalarda ısıl işlemin biyolojik ve kimyasal reaksiyonlara etkisi. Raf ömrü ve hızlandırılmış raf ömrü hesaplamaları.

Gıda Proses Mühendisliği 2 (FDE 353)


Bu ders, ısı ve kütle transferi, temel kavramlar, ısı transfer çeşitleri: iletim, taşınım, ışınım, iletim: temel prensipler ve denklemler, kütle transferi: temel prensipler, kütle difüzyonu ve konvektif kütle transferi konuları ve ısı ve kütle transferinin uygulandığı, kurutma, evaporasyon, pastörizasyon, sterilizasyon, soğutma, dondurma gibi gıda temel işlemlerini ve uygulamalı laboratuvar deneylerini içermektedir. FDE 353 Ders Tanıtım Formu 2019  

Gıda Kalite Sistemleri (FDE 358)


Dersin amacı, gıda güvenlik ve kalite yönetim sistemleri kavramları hakkında teorik bilgi aktarmak, gıda sanayiinin farklı alt sektörlerinde uygulanan GLOBALGAP, GHP-GMP, HACCP, ISO9000, ISO 22000, ISO 14000, Koşer, Helal, GDO’suz, Coğrafi İşaretleme, Organik, Gluten-Free gibi farklı yönetim sistemlerini tanıtmak, istatistiksel kalite kontrolünün temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek, üç veya dört öğrenciden oluşan gruplarla disiplinler arası takım çalışması, bilgisayar […]

Yaz Stajı (FDE 400)


En az 20 işgünü süreli zorunlu yaz stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Gıda İnovasyon ve Tasarımı (FDE 467)


Mühendislik etiği. Ekonomik analiz. Gıda endüstrisinde kullanılan proseslerin ve üretim hatlarının örnek çalışmalarla tasarımı. Kalite (çevre, gıda güvenliği, hijyen, çalışan güvenliği, kalite kontrol, kalite güvence). Dönem Projeleri: (1) Müşteri gereksinimleri doğrultusunda yeni bir gıda ürünü tasarlamak. Bu proje Gıda Mühendisliği Bölümü ile Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin beraber çalıştıkları disiplinler arası bir projedir. (2) Disiplinler arası projede belirlenen son […]

Mühendislik Projesi (FDE 492)


Bir öğretim üyesi danışmanlığında ürün veya proses tasarımı içeren bir tasarım projesi veya deneysel tasarım ve uygulama veya modelleme çalışması, veya gıda endüstrisi veya tüketici sorunlarını/ihtiyaçlarını/bakış açısını değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları veya sektör/ürün/sistem analizi içeren bir araştırma projesi geliştirmek ve yürütmek, sonuçlarını analiz ederek, yorumlamak, raporlamak ve sunmak *FDE 467 (yankoşul)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (HTR 301)


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun anlaşılması için gerekli olan alt yapı hazırlandıktan sonra, günümüz Türkiye’si ve bu dönem içerisinde etkili olan olaylar olabildiğince ele alınacaktır. HTR 301 konularının Bağımsızlık Savaşı’nın sonuna kadar gelmesi amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (HTR 302)


HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler.

Uygarlık Tarihi (HUM 103)


Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hint ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni […]

Kalkülüs I (MATH 131)


Fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türevler. Türevleme kuralları. Türevlerin uygulamaları; uç değerler, fonksiyonların grafiklerini kabaca çizme. Belirli integraller, kalkülüsün temel teoremi. İntegralleme metodları, düzlemdeki bölgelerin alanları.

Kalkülüs II (MATH 132)


İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları. Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı integraller.

Diferansiyel Denklemler (MATH 241)


Birinci mertebeden adi diferensiyel denklemler, (homojen ve homojen olmayan durumlar, direkt integrasyon,integral çarpanları, yerine koyma). İkinci mertebeden adi diferensiyel denklemler (parametrelerin değişimi, mertebe indirgeme). Laplace dönüşümleri ve uygulamaları. İkinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin kuvvet serisi çözümleri, Frobenius metodu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri (PA 108)


Önemli etik kavramları, prensipleri ve teorileri tanımlamak ve ayrıştırmak. Politik ifadelerde veya sosyal, politik ve işyeri ile ilgili uygulamalardaki önemli etik değerleri ve kaygıları kavramak. Pilot bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek.

Beslenme ve Sağlık (PHAR 154)


Bu dersin amacı öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve toplum sağlığı arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamak, bu konuyla ilgili onlara yaşam boyunca kullanabilecekleri olumlu alışkanlıkları kazandırmaktır.

Fizik I (PHYS 101)


Ölçüm birimleri, Vektörler, Hareket, Kuvvet, Enerji, Momentum, Dönme Hareketi ve Açısal Momentum ve Evrensel Çekim Yasası konularında temel bilgiler.

İstatistik (STAT 410)


Temel istatistiksel kavramlar; verilerin toplanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi, sunulması ve yorum yapılabilmesi için gereken temel bilgiler; merkezi eğilim ve yaygınlık ölçüleri; olasılık kuramı; temel istatistiksel dağılımlar ve indeksler.

Türk Dili I (TKL 201)


Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar

Türk Dili II (TKL 202)


Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Seçmeli Dersler

Gıda Biyokimyası (FDE 319)


Ham ve işlenmiş gıdaların biyokimyasal özellikleri ve bu özelliklerdeki değişimler. Ette postmortem fazda gerçekleşen biyokimyasal değişiklikler, hasat sonrası meyve ve sebze fizyolojisi; esmerleşme reaksiyonları, mayalama, fırında pişirme ve fermentasyon işlemlerinin gıdaların özellikleri üzerine etkileri; gıda bozulmalarının biyokimyası ve gıda kalitesi üzerine etkileri.

Gıda Katkı Maddeleri (FDE 346)


Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmaları, toksikolojik değerlendirmelerde kullanılan temel esaslar, çeşitli katkı maddeleri gruplarının fonksiyonel özellikleri, seçilmiş katkı maddesi içeren endüstriyel gıda ürünlerinin ve patentlerinin incelenmesi

Gıda Üretiminde Enzimler (FDE 347)


Enzimlerin sınıflandırılması. Enzimatik reaksiyonların mekanizması. Enzimatik aktiviteyi etkileyen faktörler. Proteinlerin, karbonhidratların, yağların enzimatik modifikasyonu. Çeşitli gıda ürünlerinde enzimlerin kullanımı. Enzimlerin üretilmesi ve immobilizasyonu. Tüketicilerin enzimatik olarak modifiye edilmiş gıdalara yaklaşımı.  

Fonksiyonel Gıdalar (FDE 384)


Fonksiyonel gıdaların tanımlanması ve sınıflandırılması. Belli başlı fonksiyonel gıda ingrediyenleri: Antioksidanlar, fenolik bileşikler, peptitler, diyet lifi, probiyotikler ve prebiyotikler, omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri. Doğal ve zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar. Fonskiyonel gıdaların üretim teknikleri. Sağlık üzerine etkileri bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Hedef tüketici grubu bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Yasal düzenlemeler. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara bakışı.

Gıda Biyoteknolojisi (FDE 421)


Geleneksel ve modern biyoteknolojik yöntemler kullanarak gıda üretim miktarı, besin değeri, güvenliği ve tat gelişiminin artırılması, rekombinant mikrobiyel ve bitki hücrelerinin geliştirilmesi, klonlama, genetik, protein ve metabolik mühendislik, genomiks, proteomiks, PZR, Gerçek-Zamanlı PZR, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tayini ve GDO ile ilgili düzenlemeler, endüstriyel uygulamalar.

Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler (FDE 423)


Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Ürün Geliştirme ve Tasarlama (FDE 425)


Fikir üretme. Ürün geliştirme. Paketleme. Kalite kontrol. HACCP. Ürün pazarlama. Prototip geliştirme.

Gıda Proteinleri (FDE 426)


Proteinlerin yapıları ve sınıflandırmaları. Protein izolasyon ve saflaştırma teknikleri, protein analizleri. Proteinlerin besin değeri. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri ve gıda ürünlerindeki uygulamaları.

Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme (FDE 431)


Matematiksel modellemenin temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar (FDE 444)


Gıda Mühendisliği, Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda analizleri, analitik teknikler, enstrümental analiz yöntemleri,Spektroskopik teknikler; UV-vis, floresans, atomik, infrared ve nüklear manyetik rezonans, kromatografik teknikler; kolon, iyon değiştirme, izoelektriki Sıvı kromatografisi, HPLC, GC, GC-MS