Lisans Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Gıda Mühendisliğine Giriş (FDE 101)


Gıda mühendisliği nedir? Temel gıda bileşenlerine giriş. Gıda mikrobiyolojisine giriş. Gıda üretim proseslerine giriş. Gıda güvenliği ve gıda kalitesine giriş. Gıda biliminde güncel konular.

Gıda Kimyası (FDE 201)


Gıda Bileşenleri: Su; Proteinler ve Enzimler; karbonhidratlar ve reaksiyonları;  Lipidler ve lipid oksidasyon mekanizmaları; Mineraller; Vitaminler ve diğer biyoaktif bileşenler; Gıda katkı Maddeleri; Gıdalaradaki  renk ve koku bileşikleri; Gıda kontaminantları; Gıda işleme ve depolama süreçlerinde meydana gelen kimyasal değişimler gibi konuların eğitimi.

Gıda Mühendisleri için Mikrobiyolojiye Giriş (FDE 203)


Mikrobiyoloji biliminin tarihçesi ve gelişimi, mikroorganizmaların bilime ve teknolojiye olan etkileri, prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların özellikle bakteri ve virüslerin önemi, mikroorganizmaların sınıflandırılması, evrimi, sitolojisi, genetiği, fizyoloji ve ekolojisi, mikroorganizmaların laboratuvar ortamında izolasyonu, kültür edilmesi ve tanımlanması. Mikroorganizmaların gıda sistemlerinde ve insanlarda hastalık yapma etkileşimleri, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler. Bu konularda laboratuar çalışmaları

Gıda Mikrobiyolojisi (FDE 206)


Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar, gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi

Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri (FDE 211)


Genel denge denkleminin incelenmesi, zamana bağlı ve bağımsız tek ve çoklu birim işlemleri için madde ve enerji denklik hesaplamalarına uygulanması. Akış şeması hesaplamaları, kütle ve enerji denkliklerinin bir yazılım paketi kullanılarak eşzamanlı çözümü.

Gıda Analizi Laboratuvarı (FDE 226)


Genel laboratuvar kuralları, laboratuvar güvenliği, laboratuvar hesaplamaları, analitik veri değerlendirmesi: doğruluk ve kesinlik. Gıda analizine giriş, gıda analiz yöntemleri ve uygulamaları: nem ve toplam kuru madde tayini, kül tayini, standard solüsyonlar  ve titrasyon asitliği, vitamin tayini, mineral tayini, karbonhidrat tayini, protein tayini, yağ tayini ve yağların karakterizasyonu gibi konuların eğitimi.

Akışkanlar Mekaniği (FDE 234)


Akışkanlar mekaniğinin temelleri, akışkanların özellikleri, basınç ve akışkan statiği, kütle, Bernoulli ve enerji denklemleri, iç akış, diferansiyel akış analizi. Deneysel akışkanlar mekaniği: viskozite ölçümü, Bernoulli ve Reynolds deneyleri, borularda enerji kayıpları.

Isı ve Kütle Transferi (FDE 333)


Isı ve kütle transferi, temel prensipler, kavramlar, ve denklemler, ısı transfer çeşitleri: iletim, taşınım, ışınım, zamana bağlı ve bağımsız ısı iletimi,  dış ve iç zorlanmış taşınım, doğal taşınım, ışınım ısı transferi, kütle transferi: zamana bağlı ve bağımsız kütle difüzyonu ve konvektif kütle transferi

Gıda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (FDE 335)


Polimer tanımı ve çeşitleri. Moleküler ağırlık hesaplamaları. Polimerizasyon derecesi. Camsı geçiş sıcaklığı. Gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri. Yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Akışkan sistemlerin mekanik özellikleri ve reolojisi. Gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar. Gıda ambalajında kullanılan polimerler ve özellikleri. Biyopolimerlerin enkapsülasyon teknolojisi ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerdeki kullanımı.

Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I (FDE 341)


Gıda mühendisliğinde kullanılan temel işlemlerin tanımlanması, sınıflandırılması. Ham maddelerin hazırlanması (temizleme, sınıflandırma, derecelendirme, kabuk soyma). Boyut küçültme. Ayırma işlemleri (eleme, santrifüjleme, filtrasyon, ekstraksiyon, distilasyon, membran ayırma).

Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler II (FDE 342)


Gıda mühendisliğinde kullanılan ısıl işlemler. Isı uygulaması işlemleri (haşlama, pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma). Isı uzaklaştırılması işlemleri (soğutma, dondurma). Isıl olmayan işleme teknikleri (omik ısıtma, ışınlama, darbeli elektrik alanı, ultrases, yüksek basınç, plazma, aktif paketleme).

Gıda Teknolojisi (FDE 344)


Temel gıda grupları için proses teknolojileri: Tahıl ve tahıl ürünleri; meyve ve sebze ürünleri; süt ve süt ürünleri; et, kümes ve deniz ürünleri; yağlar; alkollü ve alkolsüz içecekler; çay, kahve; çikolata ve şekerleme ürünleri; paketleme teknolojileri. Proses basamaklarında gıdaların biyokimyasal özelliklerinde meydana gelen değişimler.

Gıda Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü (FDE 345)


Gıda endüstrisinde veri toplama yöntemleri. Ölçüm ve nitelik verileriyle kalite kontrolü ve bunun istatistiksel temelleri. HACCP planları. Endüstriden seçilmiş örneklerle istatistiksel kalite kontrolü uygulamaları. Paket bilgisayar programı kullanımı uygulamaları.

Uygulamalı Kinetik (FDE 348)


Reaksiyon hızı, Biyolojik reaksiyonların kinetiği, Gıda sistemlerindeki uygulamaları, Enzimatik reaksiyonların kinetiği, Hücre kültürlerinde, biyokütle oluşumunun, substrat tüketiminin ve ürün oluşumunun kinetiği, Fermentör dizaynı ve analizi, Gıdalarda ısıl işlemin biyolojik ve kimyasal reaksiyonlara etkisi.

Yaz Stajı (FDE 400)


En az 20 işgünü süreli zorunlu yaz stajı. Eğitim öğretim dönemleri içinde staj yapılamaz. Öğrenciler, süre yeterliyse dördüncü sınıfa ait ara tatilde veya öncesinde staj yapmak ve stajlarının bitimini izleyen akademik dönemde bu derse kayıt olmak zorundadırlar. Yazılı staj raporları bu ders kapsamında değerlendirilir ve notlandırılır.

Gıda Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri (FDE 445)


Gıda güvenliği ve kalite ile ilişkili temel kavramlar; Kalite güvence sistemleri; Kalite güvence sisteminin elemanları; Bir gıda firmasında ISO 9000 ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması aşamaları; HACCP: Tanım, temel prensipler; HACCP sisteminin öngereksinim programları, GHP,GMP; Gıda işletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması aşamaları; İlgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri; ISO 9000 ve HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu; Gıda güvenliği […]

Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı (FDE 465)


Gıda Mühendisliğinin belirli bir alanında lisans düzeyinde özgün tasarım çalışması yapmak.  

Mühendislik Projesi (FDE 492)


Bir  Mühendislik / Bilim  probleminin analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu. *Dersi alabilmek için son sınıf öğrencisi olmak gereklidir.

Biyotermodinamik (GBE 321)


Termodinamiğin, sıfır, bir, iki ve üçüncü kanunları. Hücresel yapılı gıdalar ve mikroorganizmalarda enerji metabolizması, karbon dioksit, etanol, asetik asit ve laktik asit gibi metabolizma son ürünleri ve ATP üretimi üzerine çalışmalar. Gıda üretim ve depolama sistemlerinde termodinamiğin birinci kanunu ve egzerji analizi uygulamaları.

Seçmeli Dersler

Gıda Biyokimyası (FDE 319)


Ham ve işlenmiş gıdaların biyokimyasal özellikleri ve bu özelliklerdeki değişimler. Ette postmortem fazda gerçekleşen biyokimyasal değişiklikler, hasat sonrası meyve ve sebze fizyolojisi; esmerleşme reaksiyonları, mayalama, fırında pişirme ve fermentasyon işlemlerinin gıdaların özellikleri üzerine etkileri; gıda bozulmalarının biyokimyası ve gıda kalitesi üzerine etkileri.

Gıda Katkı Maddeleri (FDE 346)


Gıda katkı maddeleri ile ilgili tanımlar (ADI, LD50, GRAS, quantum satis vb.), Toksikolojik değerlendirmeler; Sınıflandırma ve kodlama sistematiği; Mamul gıdalarda katkı maddeleri kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat; Fonksiyonel gruplar: raf ömrünü uzatan katkılar( antioksidanlar, antimikrobiyal maddeler) ; duyusal özellikleri iyileştiren katkılar( gıda boyaları, kıvam vericiler, emulgatörler, lezzet ve aroma arttırıcılar); beslenme değerini etkileyen katkılar(vitami,nler, mineraller, kalorisiz tadlandırıcılar, […]

Gıda Üretiminde Enzimler (FDE 347)


Enzimlerin sınıflandırılması. Enzimatik reaksiyonların mekanizması. Enzimatik aktiviteyi etkileyen faktörler. Proteinlerin, karbonhidratların, yağların enzimatik modifikasyonu. Çeşitli gıda ürünlerinde enzimlerin kullanımı (tahıl ürünleri, süt ürünleri, sebze ve meyve ürünleri, et ürünleri). Enzimlerin üretilmesi ve immobilizasyonu. Endüstriyel uygulamalar. Yasal düzenlemeler. Tüketicilerin enzimatik olarak modifiye edilmiş gıdalara yaklaşımı.  

Fonksiyonel Gıdalar (FDE 384)


Fonksiyonel gıdaların tanımlanması ve sınıflandırılması. Belli başlı fonksiyonel gıda ingrediyenleri: Antioksidanlar, fenolik bileşikler, peptitler, diyet lifi, probiyotikler ve prebiyotikler, omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri. Doğal ve zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar. Fonskiyonel gıdaların üretim teknikleri. Sağlık üzerine etkileri bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Hedef tüketici grubu bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Yasal düzenlemeler. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara bakışı.

Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler (FDE 423)


Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme (FDE 431)


Matematiksel modellemenin temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek. Üç veya dört öğrenciden oluşan gruplarla disiplinler arası takım çalışması, bilgisayar uygulaması ve matematiksel modelleme ile süreç analizi yapmak.

Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar (FDE 444)


Gıda Mühendisliği, Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda analizleri, analitik teknikler, enstrümental analiz yöntemleri,Spektroskopik teknikler; UV-vis, floresans, atomik, infrared ve nüklear manyetik rezonans, kromatografik teknikler; kolon, iyon değiştirme, izoelektrik, Sıvı kromatografisi, HPLC, GC, GC-MS