Çift Anadal/Yandal

Yandal Programı

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Fizik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Uluslararası Finans Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Yan Dal Programı Koşulu

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Yukarıda Belirtilen Bölümlerle Aşağıdaki Koşullar Dahilinde Yandal Yapabilirler.

Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek yandal belgesi almaları için açılır.

Mevcutta yandal programı yoksa öğrenci talebine göre istedikleri bölümünde kabul koşuluyla yeni Yandal programı açılabilir.

Yandal programı, anadal derslerine ek olarak en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç yedinci yarıyıl başında başvurulabilir.

Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için:

Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Burslu Yandal yapabilmek için de başvuran öğrencilerin not ortalamaları 4 üzerinden 3.00 olması şartı aranır.

Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.Yandal programına devam eden öğrenciye yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

Anadal programını tamamlayan, yandal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir.

 

Çift Anadal Programı

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
 • Fizik
 • Genetik Ve Biyomühendislik

 

Çift Anadal Programı Koşulu

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Yukarıda Belirtilen Bölümlerle Aşağıdaki Koşullar Dahilinde Çift Anadal Yapabilirler.

Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans belgesi almaları için açılır.

Çift anadal programı, her iki anadalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarıyılda başvurulabilir.

Bir öğrencinin çift anadal kabul edilebilmesi için:

Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 (Çap programına burslu başlamak için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.25) olması ve

Çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir. İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Çift anadal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.

Anadal programını tamamlayan, ancak ikinci anadal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir.

Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

 

Bölümümüz ile yandal yapan öğrenci sayısı: 21

Bölümümüz ile çift anadal yapan öğrenci sayısı: 3

ÇAP/Yandal Bölüm Koordinatörü